هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، ثبت نام آزاد حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله- حضور در همایش)

650,000تومان

حضوری و ثبت یک مقاله