هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله حضور در همایش)

1,550,000تومان

حضور در همایش بامقاله

تکمیل ظرفیت