هزینه ثبت نام دانشجویی حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله حضور در همایش)

600,000تومان

حضور در همایش بامقاله